Опис и циљеви пројетка

Питање женског лидерства и утицаја у музичким праксама представља важан истраживачки проблем који у овдашњој научној пракси до сада није адекватно третиран. Научно бављење женским лидерством допринело би сагледавању улоге и места жена као актерки у музичким мрежама, као и разумевању стратегија вођства, препрека поводом рода и колаборативне динамике музичких заједница у светлу одрживости и родне равноправности. Проучавањем женског лидерства у музици допринеће се и разумевању процеса измене владајућих родних режима у савременој српској култури. Основни циљ пројекта “Женско лидерство у музици: крос-жанровско проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних пракси стварања музике у Србији” јесте да се понуди боље разумевање историјске маргинализације музичарки и да опише и протумачи текуће стање женског музичког лидерства у локалном културалном и економском контексту. Други пројектни циљеви укључују оснаживање музичарки на сцени традиционалне, алтернативне и њорлд музике, и опсежну дисеминацију резултата и закључака пројекта академској и широј публици. Методолошки оквир пројекта ослања се на интензиван етнографски истраживачки рад, као и на критичко превреднвање објављених и архивских извора о женском музицирању. Такође, пројекат укључује и примењену научну димензију, у форми акционог истраживања (колаборативни подаци, јавни разговори, писање предлога практичних политика), које би требало да допринесе побољшању статуса данашњих и будућих лидерки на домаћим музичким сценама, као и одрживости и разноликости српске музичке културе. Сама тема родно одређеног лидерства у музици и интердисциплинарни приступ који се једновремено ослања на етномузикологију, културалне студије и културни менаџмент заснован на вредностима, представљају новину у овдашњој научној продукцији. Лидерка пројекта је др Ива Ненић (ФМУ), а учеснице су др Мирјана Закић, др Сања Ранковић и МА Ана Петровић, са Катедре за етномузикологију ФМУ, као и МА Татјана Николић са Факултета драмских уметности у Београду. Резултати овог истраживања требало би да помогну бољем разумевању и препознавању женског креативног доприноса, утицаја и потенцијала у српској култури. Пројекат се спроводи уз подршку Фонда за науку Републике Србије, у оквиру ПРОМИС програма за изузетне пројекте младих истраживача (ПРОМИС, евиденциони број пројекта 6066876, ФЛИМ).

Пресек реализованих активности

Пројекат „Female leadership in music: a cross-genre research of women’s roles, agency and collaborative music-making practices in Serbia“ ( „Женско лидерство у музици: проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних музичких пракси у Србији у трансжанровском контексту“, акроним ФЛИМ) заснива се на проучавању типова, динамике и статуса женског лидерства у музичким праксама изван мејнстрим културе у Србији, са акцентом на традиционалној, неотрадиционалној и алтернативној музичкој сцени. Пројекат комбинује етномузиколошко етнографски оријентисано истраживање (интервјуи, посматрање и посматрање са учествовањем, фокус групе, аудиовизуелно бележење музицирања) са анализом медијских и популарних наратива, јавних политика и теоријским и интердисциплинарним проучавањем родних аспеката женског деловања и лидерства у постојећој литератури. У почетној фази истраживање је усмерено на музичарке које припадају неотрадиционалној, фолклорној и алтернативној сцени, а које у својим непосредним контекстима и у широј друштвеној заједници запоседају истакнуте и видљиве позиције и обављају водеће улоге, а делом и на и друге учеснице музичких заједница које препознају и прате лидерке. Истраживачки тим је током прва три месеца пројекта интервјуисао већи број извођачица: 16 примарних информанткиња и 15 секундарних информанткиња, и обавио интервјуисање и посматрање у виду мултилокацијске етнографије (у више наврата у Београду, Краљево, Косјерић, Кладово, Арадац, Ранилуг, Горња Црнућа, Пештерско-сјеничка висораван). Настојање тима било је да расветли облике женског лидерства и, шире, музичког рада у подручју креативне културе, потом да сагледа како истакнуте музичарке доживљавају себе, а како их види заједница, за какве се облике сарадње и друштвених активности музичарке залажу, каква им је моћ деловања, те на какве могућности и препреке наилазе у својој извођачкој и широј делатности. Поред индивидуалних и групних интервјуа са извођачицама различите стилско-жанровске оријентације, старости и етничког порекла, тим пројекта ФЛИМ обављао је и активности непосредног теренског посматрања, узимајући у обзир пробе, наступе, концерте и друге облике јавног деловања музичарки као друштвена упризорења у којима род игра важну улогу, без сумње делимично обликоване текућим околностима ЦОВИД-19 пандемије. Будући да концепт музичког лидерства као специфична друштвена активност није до сада проучаван у домаћој научној заједници, а нарочито са становишта родних режима, почетна фаза пројекта усмерена је и на формирање интердисциплинарне теоријске платформе која укршта сазнања о лидерству, роду и женскости из домена етномузикологије, антропологије, културног менаџмента, студија лидерства и других наука. У прва три месеца начињен је и похрањен велики број снимака интервјуа, аудио и видео снимака наступа и фотографија, у виду базе за даљу научну обраду, и основе за будући архив намењен широј јавности. Чланице тима су током првог квартала пројекта објавиле два рада у којима се расправљају елементи теоријске поставке коју је пројекат изнедрио, и учествовале су на међународним и домаћим научним конференцијама, уз бројне планове поводом наставка теренских истраживања, учешћа на научним скуповима и публиковања истраживачких резултата.

Пишите нам

Ваши предлози, сугестије и иницијативе ће бити добродошле и корисне за наш пројекат.